Otázky a odpovědi

máte zájem o předčasné ukončení Vaší zákaznické smlouvy

O předčasné ukončení zákaznické smlouvy může zákazník požádat vyplněním On-line žádosti nebo faxem na číslo 271 128 033. Po zaevidování žádosti ve společnosti PSA Finance ČESKÁ REPUBLIKA obdrží zákazník nezávazný návrh finančního vypořádání obsahující prodejní cenu předmětu financování a pokyny pro další postup. Administrativní poplatek za ukončení smlouvy je dán platným Sazebníkem služeb PSA Finance ČESKÁ REPUBLIKA. Poplatek není uplatňován, pokud zákazník bezprostředně po ukončení smlouvy uzavře se společností PSA Finance ČESKÁ REPUBLIKA novou zákaznickou smlouvu.

chcete požádat o změnu subjektu u Vaší zákaznické smlouvy

O převod smlouvy na druhou osobu může zákazník zažádat písemně. Je nutné zaslat vyplněný formulář s příslušnými podklady nového žadatele. Jednou ze základních podmínek pro převod zákaznické smlouvy je uhrazení všech dosavadních závazků a minimálně 2 měsíce zbývající do konce zákaznické smlouvy. Žádost o převod smlouvy podléhá schválení. O výsledku rozhodnutí bude zákazník písemně informován. Podáním žádosti o změnu subjektu nezaniká převádějícímu povinnost hradit splátky. Provedení této změny subjektu je zpoplatněno - výše poplatku je dána platným Sazebníkem služeb PSA Finance ČESKÁ REPUBLIKA.

chcete požádat o odklad splátek u Vaší zákaznické smlouvy

O odklad splátek může zákazník požádat písemně vyplněním On-line žádosti nebo faxem na číslo 271 128 033. Odklad splátek je možný maximálně na 3 měsíce s prodloužením splátkového kalendáře nebo bez prodloužení. Odklad se provádí nejdříve s platností od následujícího měsíce od podání žádosti. Provedení této změny je zpoplatněno - výše poplatku je dána platným Sazebníkem služeb PSA Finance ČESKÁ REPUBLIKA. O výsledku rozhodnutí PSA Finance ČESKÁ REPUBLIKA bude zákazník písemně informován. V případě kladného rozhodnutí obdrží poštou návrh nového Splátkového kalendáře, proforma fakturu na úhradu administrativního poplatku a průvodní dopis s informací, jak dále postupovat.

dojde k celkovému zničení nebo odcizení vozu či stroje

V případě odcizení nebo totálního zničení vozu či stroje je nutné zajistit vyšetření události policií. Následně nahlásit pojistnou událost naší společnosti a také nejbližšímu zastoupení pojišťovny, u které je vozidlo či stroj pojištěn a dále postupovat dle instrukcí likvidátora pojišťovny. Nahlášení pojistné události naší společnosti je možné vyplněním On-line žádosti nebo faxem na číslo 271 128 033.

Povinnost zákazníka hradit splátky končí teprve dnem, kdy společnost PSA FINANCE Česká Republika obdrží doklad od Policie o vydání rozhodnutí o ukončení pátrání po odcizeném vozidle nebo písemné vyjádření o totální škodě od likvidátora příslušné pojišťovny.

Zákaznická smlouva bude ukončena až po obdržení rozhodnutí o ukončení pátrání Policií nebo potvrzení pojišťovny o totální škodě. Po obdržení pojistného plnění od příslušné pojišťovny provede společnost PSA FINANCE Česká Republika, konečné finanční vyrovnání zákaznické smlouvy, které bude zákazníkovi zasláno poštou doporučeně.

máte nehodu

Pojistné plnění zasílá standardně pojišťovna majiteli vozu či stroje, tedy společnosti PSA FINANCE Česká Republika. Zákazník ale může požádat o přeúčtování pojistného plnění přímo autorizovanému servisu nebo na svůj účet, a to vyplněním On-line žádosti nebo faxem na číslo 271 128 033. Žádost zákazníka je kladně vyřízena v případě, že na žádné z jeho platných zákaznických smluv není evidována pohledávka po splatnosti. V opačném případě je společnost PSA FINANCE Česká Republika oprávněna pojistné plnění vůči těmto pohledávkám započíst.

760;34;faq_finacement_what_to_do_when