Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky internetových stránek Peugeot


Úvodní ustanovení:

Internetové stránky Peugeot byly zřízeny společností PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78, IČ: 25080229, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47847 (dále jen „společnost PEUGEOT ČR“ nebo též „zřizovatel“). Jejich cílem je poskytování informací o společnosti PEUGEOT ČR, o výrobcích a službách Peugeot a dalších informací souvisejících se značkou Peugeot. Prosíme, seznamte se s všeobecnými podmínkami, které platí pro tyto internetové stránky Peugeot. Společnost PEUGEOT ČR si vyhrazuje právo kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění upravit a/nebo aktualizovat tyto všeobecné podmínky.


Osobní údaje:

Vložením osobních údajů do k tomuto určených formulářů na stránkách www.peugeot.cz a zaškrtnutím příslušného políčka vyjadřujete souhlas k tomu, aby společnost PEUGEOT ČR v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") zpracovala vámi vyplněné osobní údaje, tj. shromáždila je, zpracovala je, zařadila je do své databáze a používala je za účelem nabízení obchodu, služeb, marketingovým a statistickým účelům. Souhlasíte dále se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím vámi vyplněného elektronického kontaktu. Souhlasíte též výslovně s tím, že vámi vyplněné osobní údaje mohou být za stejným účelem předávány těm subjektům, které na základě písemné smlouvy uzavřené společností PEUGEOT ČR osobní údaje zpracovávají. Tento souhlas udělujete na dobu 10 let ode dne jeho udělení, resp. do jeho případného dřívějšího odvolání z vaší strany, a to doporučeným dopisem s dodejkou, adresovaném společnosti PEUGEOT ČR na adresu jejího sídla Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78 nebo e-mailem na e-mailovou adresu info-cz@peugeot.com. Berete na vědomí, že v souladu se Zákonem máte právo přístupu ke svým osobním údajům, jakož i další práva stanovená v § 21 Zákona, zejména právo písemně požádat o poskytnutí informací o svých osobních údajích zpracovávaných správcem, o vysvětlení, budete-li se domnívat, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se Zákonem, o odstranění takto vzniklého stavu, blokování nesprávných osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci.


Obsah internetových stránek www.peugeot.cz a jejich užívání:

Informace na těchto internetových stránkách uvedené jsou pouze přibližné a mají informativní charakter. Barvy exteriérů a interiérů zobrazené na těchto internetových stránkách jsou ilustrativní a mohou se lišit od reálných exteriérů a interiérů. Společnost PEUGEOT ČR nijak nezaručuje správnost, přesnost, úplnost a aktuálnost informací na těchto internetových stránkách uvedených. Společnost PEUGEOT ČR si vyhrazuje právo kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění upravit a/nebo aktualizovat kteroukoliv část těchto internetových stránek Peugeot a/nebo informací na těchto stránkách uvedených. Internetové stránky www.peugeot.cz užívá jejich návštěvník na svoji vlastní odpovědnost. Společnost PEUGEOT ČR neodpovídá za jakékoliv přerušení, špatnou funkčnost těchto internetových stránek a/nebo za přímé nebo nepřímé škody způsobené užíváním těchto internetových stránek. Společnost PEUGEOT ČR si vyhrazuje právo dočasně nebo definitivně uzavřít tyto internetové stránky a kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění.

Související internetové stránky:
Společnost PEUGEOT ČR nenese odpovědnost za obsah internetových stránek, které mohou odkazovat na tyto internetové stránky Peugeot, ani za internetové stránky, na které může být těmito internetovými stránkami Peugeot odkazováno, a to i pokud jde o internetové stránky členů distribuční sítě Peugeot.

Právo duševního vlastnictví:
Tyto internetové stránky Peugeot jako celek jsou chráněny jako dílo podle autorského zákona, bez předchozího písemného souhlasu společnosti PEUGEOT ČR jsou zakázány jakékoliv reprodukce, celkové nebo částečné využití těchto internetových stránek jakýmkoliv způsobem, s výhradou výjimek vyplývajících z předpisů autorského práva.

Jednotlivé prvky těchto internetových stránek jsou dále:

  1. chráněny autorskými právy, a to zejména nákresy, fotografie, články, texty, obrázky, animované sekvence, atd.;
  2. a/nebo jsou chráněny právy průmyslového vlastnictví (týkajících se obrazové dokumentace a modelů), tj. zejména modely dílů nebo vozidel;
  3. chráněny ochrannými známkami, tj. zejména ochrannými známkami "PEUGEOT", ochranou známkou "Blue Brand" (znázorňující logo PEUGEOT) a ochrannými známkami jednotlivých modelů vozidel;

Tyto prvky jsou majetkem AUTOMOBILES PEUGEOT S.A. nebo třetích stran, kterým AUTOMOBILES PEUGEOT S.A. udělil oprávnění k jejich využívání.

Z uvedeného důvodu jsou bez předchozího souhlasu AUTOMOBILES PEUGEOT S.A. zakázány, jakékoli reprodukce, vyobrazení, úprava, změna, doplnění, překlad, obchodní využití, částečné nebo celkové, jakýmkoli postupem a na jakémkoli nosiči dat (papír, elektronicky), s výhradou výjimek vyplývajících z předpisů autorského práva a práva průmyslového vlastnictví.

760;40;terms_conditions